Tüzük

Madde 1. İsim, Adres ve Nitelik:

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs İİBF Alt Kat, 80815 Bebek- İstanbul adresinde Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün amblemi EK-1’de gösterildiği gibidir.

Madde 2. Amaç ve Faaliyetler

2.1 Amaç:

İşletme ve Ekonomi Kulübü, kamu ve özel sektör ile sanayii ve hizmetler kesiminin yapısını işleyişini her türlü sorunlarını araştırmak, incelemek; Türkiye ve dünya ekonomilerinin güncel konularında ve birer disiplin olarak İşletme ve Ekonomi bilimleri ile bunların alt dallarında araştırma ve incelemeler yapmak; bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya çıkan bilgileri Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine aktarmak; Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine meslek ve iş kolu seçimi konularında yardımcı olacak bilgileri sağlamak için onları firma ve sektör temsilcileri ile buluşturmak; üyelerinin iş ve staj imkanlarından yararlanmalarını kolaylaştırmak, üyelerine takım çalışması içinde birlikte proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme, bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi edinme, bilgi ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası platformlarda başkaları ile paylaşma ve tartışma imkanı sağlamak; öğrenciler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacını taşır.

2.2 Faaliyetler:

2.2.1 – İşletme ve Ekonomi Kulübü Madde 2.1‘de belirtilen amaçlarına yönelik olarak toplantı, konferans, seminer, panel, söyleşi, münazara, kariyer günleri, öğrenci kongresi, gezi, anket, yarışma, fuar ve eğitimler düzenler; görsel, basılı ve dijital ortamlarda yayınlar yapar.

2.2.2 – İşletme ve Ekonomi Kulübü faaliyetlerini gerçekleştiriken uzman kişi ve kuruluşlar ile kulüp, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve eğitim kurumları ile işbirliği yapabilir.

2.2.3 – İşletme ve Ekonomi Kulübü faaliyet alanları dışında tanıtım ve/veya gelir getirme amacına yönelik faaliyetler yapabilir.

2.2.4 – İşletme ve Ekonomi Kulübü her yıl P&R Days – Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Günleri’ni Mühendislik Kulübü ile işbirliği içinde düzenler.

2.2.5 – İşletme ve Ekonomi Kulübü firmaların tanıtıcı bilgilerini içeren İş Alanları Kataloğu’nun Boğaziçi Üniversitesi’nde basılı ve/veya dijital olarak yayımlamaya yetkili tek öğrenci kulübüdür.

2.2.6 – İşletme ve Ekonomi Kulübü üyelerinin özgeçmişlerini içeren CV kataloğunu basılı ve/veya dijital ortamda yayımlar.

Madde 3. Üyelik Tanım ve Koşulları

3.1

Kulübe yalnızca Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üye olabilirler.

3.2

Üyelik, her akademik yılın başında yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. Üyeliğin şartı Kulüp Üyelik Defteri’ne kaydolmak ve Kulüp Genel Kurulu tarafından bir önceki akademik yılın sonunda saptanıp ÖFKK tarafından onaylanan yıllık aidatın üyelik kaydı sırasında ödenmesidir.

3.3

Burslu öğrenciler, bu durumlarını Burs Ofisi’nden belgeledikleri takdirde, üyelik aidatından muaf tutulurlar.

3.4

Üyelik her akademik yılın başında yenilenmek zorundadır.

3.5 Aktif Üyelik:

3.5.1 – Aktif üyeler Yönetim Kurulu tarafından, en az iki yarıyıl boyunca üyelik şartlarını yerine getirmiş üyeler arasından kulüp faaliyetlerine katılımlarına bakılarak seçilir ve son genel kurul toplantısından en geç bir hafta önce ilan edilir.

3.5.2 – Üyeler aktif üye listesine, ilan tarihinden itibaren iki gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazın Yönetim Kurulu tarafından reddi halinde, üyenin ÖFKK’ya başvuru hakkı vardır.

3.5.3 – Aktif üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler

3.5.4 – Seçimin yapıldığı son genel kurul toplantısına, Yönetim Kurulu’ndan bir kişiye vekalet vermeden katılmayan aktif üyelerin aktif üyeliği düşer.

3.5.5 – Tanımlanan üyelik koşulları dışında kalan kişiler ancak fahri üye, danışman veya çalıştırıcı sıfatıyla kulüp faaliyetlerine katılabilirler. Bu kişiler, Kulüp Genel Kurulu’nun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve ÖFKK’nın onayı ile görev alabilirler, ancak seçme, oy verme ve seçilme hakları yoktur. Çalıştırıcılık ve danışmanlık kararları ile fahri üyelikler her sene yenilenmek zorundadır.

3.5.6 – Üyelikten çıkarılma Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekçelendirilmiş ve KAK ve ÖFKK tarafından onaylanmış teklifi ve Kulüp Genel Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun onayıyla gerçekleşir.

Madde 4. Kulüp tüzüğü, organları ve işleyişi

4.1

Kulüp Tüzüğü’nün kabulü ve/veya değiştirilmesi, yazılı bir teklifin kulüp Genel Kurulu üyelerinin 1/3 oranı veya Kulüp Yönetim Kurulu tarafından getirilmesi ve bu teklifin Kulüp Genel Kurulu’nun 2/3 oranının oyuyla kabul edilmesiyle gerçekleşir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi KAK YK ve ÖFKK izinlerine ÜYK onayına bağlıdır.

4.2 Genel Kurul:

4.2.1 – Kulüp aktif üyelerinden oluşur

4.2.2 – Yönetim ve Denetleme kurullarını, bu kurulların yedek üyelerini her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için seçer.

4.2.3 – 4.1’de belirtildiği gibi tüzük kabul ve değişikliklerini oylar.

4.2.4 – 3.5.6’da belirtildiği gibi üyelikten çıkarılma tekliflerini oylar.

4.2.5 – 3.5.5’te belirtildiği gibi fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar.

4.2.6 – Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yıl en az bir kere toplanır. Ayrıca, Kulüp aktif üyelerinin en az 1/3′inin imzası Genel Kurulun toplanması için yeterlidir.

4.2.7 – Aktif üyelerin salt çoğunluğu olmayan Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.

4.3 Yönetim Kurulu:

4.3.1 – Her akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman ve üç üyeden oluşur.

4.3.2 – Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken ayrıca en az iki yedek üye de seçilir. Yedek üyeler Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik olduğu takdirde, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak, bu üyeliklere getirilirler.

4.3.3 – Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir ve giderlerinden ve demirbaş eşyadan üyelere ve ÖFKK’ya karşı sorumludur.

4.3.4 – Kulübün Üniversite içinde ve dışındaki faaliyetlerini, ÖFKK’na duyurur ve onayını alır.

4.3.5 – ÖFKK’ya ve KAK’a akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise toplantı faaliyet raporu ve mali bilançoyu sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler, ÖFKK tarafından istendiği takdirde ibraz eder.

4.3.6 – Yönetim Kurulu üyeliğine ancak sınamalı ve başarısız durumda olmayan, Boğaziçi Üniversitesi lisans öğrencisi ve kulüp aktif üyesi olup başka bir kulübün Yönetim Kurulu’nda yer almayan adaylar seçilebilir. Üniversite’de, hazırlık dönemi hariç, 10 yarıyılını doldurmuş olan öğrenciler Yönetim kurulu’na üye olamazlar.

4.3.7 – Yönetim Kurulu kulüp aktif üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir.

4.3.8 – Yönetim Kurulu, danışman, çalıştırıcı veya fahri üye konumundaki kişileri toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin hiç bir şekilde oy hakkı yoktur.

4.4 Denetleme Kurulu:

4.4.1 – Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için seçilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi olmayan 3 asıl 1 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeliği, için 4.2.2.6.’da belirtilen şartlar geçerlidir.

4.4.2 – Denetleme Kurulu kulübün evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyasının durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Satın alınan demirbaş eşyanın Üniversite Saymanlığı’na kaydettirilmesinin takibinden sorumludur. Gereğinde Yönetim Kurulu’na, Genel Kurula ve ÖFKK’ya bilgi verir.

4.4 Alt Kurullar

4.4.1 – Alt Kurullar kulüp faaliyetlerini gerçekleştirmek için her akademik yılın başında Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

4.5 Seçimler:

4.5.1 – Her akademik yılın sonunda bir sonraki yıl için Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapılır.

4.5.2 – Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylık listeleri Aktif Üye listesinin kesinleşmesiyle birlikte asılır ve seçimden önce kaldırılrak kesinleşir.

4.5.3 – Seçimler gizli oy açık sayım yöntemi ile Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu için ayrı ayrı yapılır.

4.5.4 – Aktif üyeler oy pusulalarında başkanlık için bir, yönetim kurulu için altı, denetleme kurulu için üç adaya oy vermek zorundadır. Bu şarta uymayan oy pusulaları geçersiz sayılır.

4.5.5 – Yönetim Kurulu kendi içindeki görev dağılmını ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapar.

Madde 5. Evrak ve defterler:

5.1

Üye kayıt defteri.

5.2

Yönetim Kurulu tutanak defteri.

5.3

Genel Kurul tutanak defteri.

5.4

Demirbaş kayıtlarını içeren demirbaş eşya defteri:

5.5

Üye aidat makbuzları.

5.6

Kulübün yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş ve imzalı makbuz, sözleşme ve belgeler.

5.7

Üye toplantı tutanakları

Madde 6. Mali hususlar:

6.1

İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün ana amacı faaliyet alanında üyelerine hizmet vermek ve olanak sağlamaktır. Kulüp bu doğrultudaki giderlerini karşılamak amacıyla gelir getiren faaliyetlerde bulunabilir ve faaliyetlerini özel sektör kuruluşlarının sponsorluğuyla gerçekleştirebilir.

Madde 7. Kulüplerarası Kurul

7.1

İşletme ve Ekonomi Kulübü Kulüplerarası Kurul’un varlığını benimser ve diğer kulüplerle ilişkilerinde Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü’nün maddelerine uyar.